สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
Bangkok Port Customs Office
 

ทำเนียบผู้บริหาร

รายนามผู้อำนวยการกองตรวจสินค้าขาเข้า

ลำดับ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1. นายจรัล สาระนาค 25 กรกฎาคม 2499 - 15 เมษายน 2505
2. นายอารีย์ กาญจนาชีวะ 16 เมษายน 2505 - 30 กันยายน 2508
3. พันโทวุฒิสิทธิ์ พยัคฆนิธิ 1 ตุลาคม 2508 - 30 กันยายน 2514
4. นายบุญชู อังศุสิงห์ 1 ตุลาคม 2514 - 16 มีนาคม 2517
5. ร้อยโทประเสริฐ อมาตยกุล 16 มีนาคม 2517 - 25 พฤศจิกายน 2519
6. ร้อยตรีโกวิท โชติรส 26 พฤศจิกายน 2519 - 28 กุมภาพันธ์ 2521
7. ร้อยโทประเสริฐ อมาตยกุล 28 กุมภาพันธ์ 2521 - 29 กรกฎาคม 2523
8. เรือโทอนันต์ ปานะนนท์ 23 กันยายน 2523 - 12 ตุลาคม 2527
9. นายเชาวลิต เศรษฐเมธีกุล 12 ตุลาคม 2527 - 9 ตุลาคม 2529
10. ร้อยโทล้วน ปางสุข 9 ตุลาคม 2529 - 1 ตุลาคม 2530
11. ว่าที่ร้อยตรีชาย สิริสิงห์ 1 ตุลาคม 2530 - 3 ตุลาคม 2531
12. นายประชุม คงเป็นสุข 3 ตุลาคม 2531 - 1 ตุลาคม 2532
13. นายดิลก อินทรีย์ 1 ตุลาคม 2532 - 30 กันยายน 2535
14. นายเกรียงไกร เศรษฐไกรกุล 1 ตุลาคม 2535 - 27 สิงหาคม 2538

รายนามผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรนำเข้าท่าเรือกรุงเทพ

ลำดับ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1. นายเกรียงไกร เศรษฐไกรกุล 28 สิงหาคม 2538 - 9 มกราคม 2540
2. นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ 10 มกราคม 2540 - 30 กันยายน 2540
3. นายศุภกิจ ดุลยพิชช์ 1 ตุลาคม 2540 - 13 ตุลาคม 2542
4. นายเสนีย์ เจริญกุล 13 ตุลาคม 2542 - 24 ธันวาคม 2545

รายนามผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

ลำดับ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1. นายเสนีย์ เจริญกุล 25 ธันวาคม 2545 - 23 ธันวาคม 2547
2. นายชูโชค ง้าวเทพพิทักษ์ 24 ธันวาคม 2547 - 23 ตุลาคม 2551
3. นายชุติวัฒน์ วรรธนผล 24 ตุลาคม 2551 - 30 กรกฎาคม 2552
4. นายชูโชค ง้าวเทพพิทักษ์ 31 กรกฎาคม 2552 - 30 กันยายน 2554
5. นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย 14 พฤศจิกายน 2554 - 15 มกราคม 2557
6. นายนภดล เทศประสิทธิ์ 16 มกราคม 2557 - 24 ตุลาคม 2557
7. นายวรวุฒิ วิบูลย์ศิริชัย 25 ตุลาคม 2557 - 31 สิงหาคม 2558
8. นายสุวัฒน์ ด้วงปั้น 1 กันยายน 2558 - 4 กุมภาพันธ์ 2559
9. นายสัมพันธ์ จารุรัตนานนท์ 5 กุมภาพันธ์ 2559 - 29 กันยายน 2560
10. นายบุญมา สิริธรังศรี 13 พฤศจิกายน 2560 - 30 เมษายน 2564
11. พ.ต.อ. ณรัชต์พล เลิศรัชตะปภัสร์ 20 มกราคม 2565 - ปัจจุบัน
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 1 กุมภาพันธ์ 2565 09:45:42
จำนวนผู้เข้าชม : 4,315
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
444 ถนนเกษมราษฎร์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 Ext. 20-5601, 02-667-7000 Ext. 20-5603 และ 02-667-7000 Ext. 20-5604

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
ลิขสิทธิ์ 2018 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ